Provozní řád

Fitness pro ženy Havířov 

1. Všichni zákazníci fitness jsou povinni se seznámit s tímto provozním řádem před zaplacením jakéhokoliv vstupného či služby a před začátkem jejich uplatnění ve fitness. Zakoupením vstupného či služby potvrzují, že jste se s provozním řádem seznámili a budou se jim řídit.

2. V situacích, které provozní řád neupravuje jsou zákazníci povinni řídit se pokyny recepčních.

3. Užívat stroje a služby ve fitness smí jen návštěvníci starší 15ti let. Zákazníci do 15ti let mohou užívat pomůcky, stroje a služby pouze v doprovodu a pod dohledem zákonného zástupce nebo jím pověřenou zletilou zodpovědnou osobou s písemným potvrzením.

4. Vstup do fitness je umožněn nezletilým osobám do 15ti let věku pouze s dospělou zodpovědnou osobou pod podmínkou, že nezletilá osoba nebude užívat stroje ani nabízené služby a po celou dobu bude čekat v k tomu určené klidové zóně. Pokud bude tato nezletilá osoba do 15ti let užívat pomůcky, stroje a služby bez dohledu zákonné osoby, činí tak na vlastní zodpovědnost a nebezpečí a Fitness pro ženy Havířov nezodpovídá za žádnou újmu na zdraví, kterou si způsobí ani za případné poškození zařízení fitness při nesprávném použití vybavení.

5. Do prostor fitness je zakázán vstup osobám pod vlivem alkoholu či jiných omamných a psychotropních látek, osobám znečištěným, či osobám, s respiračním či jiným nakažlivým onemocněním nebo které by jinak mohly narušovat běžný chod fitness.

6. Před vstupem do šaten a prostorů fitness je každý povinen přezout se do čisté sportovní obuvi.

7. Před zahájením cvičení je zákazník povinen převléknout se do čistého sportovního oděvu, ke cvičení používat vlastní nebo na recepci zapůjčený ručník. Po použití stroje je zákazník povinen přetřít stroj dezinfekcí v místě, kde došlo k tělesnému kontaktu.

8. Při cvičení na strojích je zákazník povinen je užívat dle pokynů, které jsou na strojích uvedeny.

9. Cvičební pomůcky je zákazník povinný používat šetrně a pouze k účelu, ke kterému jsou určené. Po dokončení cvičení je povinen je uklidit na místo k tomu určené.

10. Při cvičení je zákazník povinný cvičit s rozvahou, dle vlastních sil a schopností a dbát při tom na svůj zdravotní stav. Fitness pro ženy Havířov nezodpovídá na újmy na zdraví, které si zákazník způsobí vlastní nezodpovědností, neznalostí nebo přeceňováním svých sil.

11. Zákazník je povinen chovat se v prostorách fitness slušně, s ohledem na recepci, ostatní návštěvníky a zdržet se hlasitého a vulgárního jednání.

12. V prostorách fitness je zakázáno konzumovat vlastní potraviny a nápoje.

13. Při objednávce služeb osobního tréninku nebo výživového poradenství je nutno uhradit službu min. 24 hodin dopředu na recepci nebo bankovním převodem. Pokud zákazník službu neuhradí včas, dohodnutý termín uskutečnění služby se považuje za neplatný.

14. V případě jakéhokoliv cvičení pod dohledem trenéra zákazník bere na vědomí, že za veškerou komunikaci, pokyny a případnou vzniklou újmu na zdraví při cvičení nebo použití cvičebních strojů a pomůcek zodpovídá pouze trenér, který službu poskytuje, nikoli Fitness pro ženy Havířov. Taktéž v případě služeb výživového poradenství zodpovídá za veškeré rady a jejich dopady na zdravotní stav a kondici zákazníka výživová poradkyně, která tuto službu poskytuje. Fitness pro ženy Havířov nezodpovídá za případné problémy s dohodnutím termínu proběhnutí služby nebo s průběhem zakoupené služby. 

15. Účast na skupinové lekci je zákazník povinný zarezervovat a zaplatit minimálně 24 hodin před začátkem lekce na recepci nebo bankovním převodem. Jestliže není minimálně 24 hodin před začátkem lekce zarezervován dostatečný počet účastníků, tj. 7, taková lekce se ruší. Jestliže se lekce ruší, zákazníkům, kteří již mají zaplaceno budou vráceny peníze nebo bude rezervace převedena na další lekci. Pokud se zákazník lekce nemůže zúčastnit, je povinen svou účast omluvit min. 24 hodin před začátkem lekce. Pokud tak neučiní, zaplacená částka za lekci nebude vrácena a nebude možný přesun na další lekci. V případě nemožnosti zúčastnit se za sebe může zákazník poslat náhradníka aniž by tuto skutečnost musel hlásit předem.

16. Zákazník nesmí v prostorách fitness nabízet, prodávat a nebo poskytovat jakékoliv zboží či služby ani provozovat vlastní podnikatelskou činnost.

17. Zákazník je povinný dodržovat provozní dobu fitness a cvičení ukončit s dostatečným předstihem tak, aby stihl opustit prostor do skončení provozní doby.

18. Při odchodu je zákazník povinen vyklidit šatní skříňku (pokud ji nemá v pronájmu) a vrátit klíč od skříňky na recepci. Pokud zákazník klíč při odchodu nebo po skončení nájmu nevrátí, je povinen na místě zaplatit náhradu za výměnu zámku ve výši 200,- Kč.

19. Fitness pro ženy Havířov nezodpovídá za ztrátu, poškození či odcizení osobních a cenných věcí jako jsou doklady, peníze, platební karty, šperky, elektronika apod., které byly uloženy v šatních skříňkách.

20. V případě zjištění závady nebo poškození stroje nebo cvičební pomůcky je zákazník povinen přestat tento stroj nebo pomůcku používat a nahlásit tuto skutečnost na recepci.

21. Poruší-li zákazník opakovaně, tedy alespoň 3x jakýkoliv bod z provozního řádu, může být z fitness vykázán pracovnicí recepce. Při hrubém porušení provozního řádu je zákazník povinen ihned opustit prostory fitness i se svými věcmi bez nároku na náhradu nebo vrácení vstupného či platby za zboží nebo službu. Takovémuto zákazníkovi může být zamítnut vstup do fitness i do budoucna.

Za hrubé porušení provozního řádu se považuje jednání vykazující znaky trestného činu či přestupku, například slovní či fyzické napadení jakékoliv osoby, způsobení újmy jiné osobě, krádež nebo jiné jednání, kterým je narušen provoz fitness.

22. Provozovatel je oprávněn v případě porušení provozního řádu vést evidenci zákazníků, kteří provozní řád porušili a v budoucnu jim zamítnout vstup do fitness