Provozní řád

Fitness pro ženy Havířov 

PROVOZNÍ ŘÁD FITNESS PRO ŽENY HAVÍŘOV

dále jen „fitness“

1. Všichni zákazníci fitness jsou povinni se seznámit s tímto provozním řádem před vstupem do fitness a před zaplacením jakéhokoliv vstupného či služby a před začátkem jejich uplatnění ve fitness. Zakoupením vstupného či služby potvrzují, že jste se s provozním řádem seznámili, budou se jim řídit a souhlasí se všemi jeho body.

2. V situacích, které provozní řád neupravuje jsou zákazníci povinni řídit se pokyny recepčních.

3. Užívat stroje a služby ve fitness smí jen návštěvníci starší 15ti let. Zákazníci do 15ti let mohou užívat pomůcky, stroje a služby pouze v doprovodu a pod dohledem zákonného zástupce nebo jím pověřenou zletilou zodpovědnou osobou s písemným potvrzením.

4. Vstup do fitness je umožněn nezletilým osobám do 15ti let věku pouze s dospělou zodpovědnou osobou pod podmínkou, že nezletilá osoba nebude užívat stroje ani nabízené služby a po celou dobu bude čekat v k tomu určené klidové zóně. Pokud bude tato nezletilá osoba do 15ti let užívat pomůcky, stroje a služby bez dohledu zákonné osoby, činí tak na vlastní zodpovědnost a nebezpečí a Fitness pro ženy Havířov nezodpovídá za žádnou újmu na zdraví, kterou si způsobí ani za případné poškození zařízení fitness při nesprávném použití vybavení.

5. Do prostor fitness je zakázán vstup osobám pod vlivem alkoholu či jiných omamných a psychotropních látek, osobám znečištěným, či osobám, s respiračním či jiným nakažlivým onemocněním nebo které by jinak mohly narušovat běžný chod fitness.

6. Před vstupem do šaten a prostorů fitness je každý povinen přezout se do čisté sportovní obuvi. Veškeré svršky včetně venkovní obuvi je každý návštěvník povinen uložit na místě k tomu určeném, tj. do šatních skříněk a botníku. Odkládání oblečení a jiných věcí větších rozměrů (včetně batohů a kabel) mimo šatní skříňky je zakázáno.

7. Před zahájením cvičení je zákazník povinen převléknout se do čistého sportovního oděvu, ke cvičení používat vlastní nebo na recepci zapůjčený ručník tak. Po použití stroje je zákazník povinen přetřít stroj dezinfekcí v místě, kde došlo k tělesnému kontaktu.

8. Před započetím každého cvičení je zákazník povinen se přesvědčit, že stroje či zařízení nejeví známky poškození či závady, které by bránily jejich bezpečnému užití. Při cvičení na strojích je zákazník povinen je užívat dle pokynů, které jsou na strojích uvedeny.

9. Cvičební pomůcky je zákazník povinný používat šetrně a pouze k účelu, ke kterému jsou určené. Po dokončení cvičení je povinen je uklidit na místo k tomu určené.

10. Při cvičení je zákazník povinný cvičit s rozvahou, dle vlastních sil a schopností a dbát při tom na svůj zdravotní stav. Fitness pro ženy Havířov nezodpovídá na újmy na zdraví, které si zákazník způsobí vlastní nezodpovědností, neznalostí nebo přeceňováním svých sil.

11. Zákazník je povinen chovat se v prostorách fitness slušně, s ohledem na recepci, ostatní návštěvníky a zdržet se hlasitého a vulgárního jednání.

12. V prostorách fitness je zakázáno konzumovat vlastní potraviny a nápoje.

13. Při objednávce služeb osobního tréninku nebo výživového poradenství je nutno uhradit službu min. 24 hodin dopředu na recepci nebo bankovním převodem. Pokud zákazník službu neuhradí včas, dohodnutý termín uskutečnění služby se považuje za neplatný.

14. V případě jakéhokoliv cvičení pod dohledem trenéra zákazník bere na vědomí, že za veškerou komunikaci, pokyny a případnou vzniklou újmu na zdraví při cvičení nebo použití cvičebních strojů a pomůcek zodpovídá pouze trenér, který službu poskytuje, nikoli Fitness pro ženy Havířov. Taktéž v případě služeb výživového poradenství zodpovídá za veškeré rady a jejich dopady na zdravotní stav a kondici zákazníka výživová poradkyně, která tuto službu poskytuje. Fitness pro ženy Havířov nezodpovídá za případné problémy s dohodnutím termínu služby nebo s průběhem zakoupené služby.

15. Účast na skupinové lekci je zákazník povinný zarezervovat a zaplatit minimálně 12 hodin před začátkem lekce na recepci nebo bankovním převodem. Jestliže není minimálně 12 hodin před začátkem lekce zarezervován dostatečný počet účastníků, tj. 8, taková lekce se ruší. Jestliže se lekce ruší, zákazníkům, kteří již mají zaplaceno budou vráceny peníze na bankovní účet. Pokud se zákazník lekce nemůže zúčastnit, je povinen svou účast omluvit min. 12 hodin před začátkem lekce. Pokud tak neučiní, zaplacená částka za lekci nebude vrácena. V případě nemožnosti zúčastnit se za sebe může zákazník poslat náhradníka aniž by tuto skutečnost ohlásil dopředu.

16. Provedením rezervace na skupinovou lekci nebo registrací ve Fitness pro ženy Havířov uděluje zákazník Fitness pro ženy Havířov ve smyslu § 5 zákona č. 101/2000 Sb. souhlas se zpracováním svých osobních údajů, které při registraci nebo rezervaci doložil, a to na dobu neurčitou. Tyto osobní údaje budou Fitness pro ženy Havířov, jakožto správcem osobních údajů, zpracovávány výlučně za účelem vedení databáze klientů využívajících rezervační a prodejní systém. Souhlas se zpracováním osobních údajů může návštěvník kdykoli bezplatně odvolat, a to formou písemného sdělení zaslaného na poštovní či e-mailovou adresu nebo předaného osobně pracovnici na recepci. V takovém případě však nebude možné naše fitness dále navštěvovat.

17. Vyplněním svého elektronického kontaktu pro elektronickou poštu (e-mailu) v rezervačním a registračním systému uděluje zákazník dále souhlas se zasíláním obchodních sdělení týkajících se nabídky služeb elektronickými prostředky ve smyslu § 7 zákona č. 480/2004 Sb. Tento souhlas lze kdykoli bezplatně odvolat písemným sdělením anebo v odpovědi na došlou elektronickou zprávu.

18. Provedením registrace ve Fitness pro ženy Havířov zákazník uděluje souhlas s pořizováním fotografií, obrazových, audio a video záznamů a k jejich následnému zveřejnění na sociálních sítích a webových stránkách. Tento souhlas jde kdykoli bezplatně odvolat, a to formou písemného sdělení zaslaného na poštovní či e-mailovou adresu nebo předaného osobně pracovnici na recepci.

19. Zákazník nesmí v prostorách fitness nabízet, prodávat a nebo poskytovat jakékoliv zboží či služby ani provozovat vlastní podnikatelskou činnost.

20. Zákazník je povinný dodržovat provozní dobu fitness a cvičení ukončit s dostatečným předstihem tak, aby stihl opustit prostor do skončení provozní doby.

21. Při odchodu je zákazník povinen vyklidit šatní skříňku (pokud ji nemá v pronájmu) a vrátit klíč od skříňky na recepci. Pokud zákazník klíč při odchodu nebo po skončení nájmu nevrátí, je povinen na místě zaplatit náhradu za výměnu zámku ve výši 200,- Kč.

22. Fitness pro ženy Havířov nezodpovídá za ztrátu, poškození či odcizení osobních a cenných věcí jako jsou doklady, peníze, platební karty, šperky, elektronika apod., které byly uloženy v šatních skříňkách.

23. V případě zjištění závady nebo poškození stroje nebo cvičební pomůcky je zákazník povinen přestat tento stroj nebo pomůcku používat a nahlásit tuto skutečnost na recepci. V případě, že jakékoliv vybavení zákazník znehodnotí nebo znemožní jeho užívání nevhodným používáním, je povinen zaplatit náhradu příslušného vybavení v ceně určené dle stáří a opotřebení nebo je povinen zaplatit v plné výši náklady za jeho opravu.

24. Návštěvníci jsou odpovědni za dodržování pořádku v celém prostoru provozovny a za ochranu majetku a za škody vzniklé porušením Provozního řádu. Návštěvníci jsou povinni respektovat také protipožární předpisy, zejména dodržovat zákaz manipulace s otevřeným ohněm v prostorách provozovny. Veškeré zjištěné závady a havárie jsou návštěvníci povinni nahlásit pracovníkovi recepce.

25. Zákazník je povinen nahlásit při vstupu do fitness na recepci platbu benefitní kartou nebo poukázkou a je povinný touto kartou nebo poukázkou uhradit pouze cenu za služby, k jejichž placení je karta nebo poukázka určena (vstupné, členství a jiné). Pokud při vstupu do fitness nenahlásí platbu benefitní kartou/poukázkou je povinen uhradit vše běžnou platební kartou nebo v hotovosti. Jestliže zákazník bez oznámení zaplatí veškeré zboží včetně nápojů a potravin na účtě benefitní kartou nebo poukázkou dopouští se tak daňového úniku a Fitness pro ženy Havířov je oprávněna nahlásit tuto skutečnost společnosti, která benefity poskytuje a zpětně vymáhat tuto částku, kterou je následně zákazník povinen uhradit v hotovosti, běžnou platební kartou nebo převodem.

26. Poruší-li zákazník opakovaně, tedy alespoň 3x jakýkoliv bod z provozního řádu, může být z fitness vykázán pracovnicí recepce. Při hrubém porušení provozního řádu je zákazník povinen ihned opustit prostory fitness i se svými věcmi bez nároku na náhradu nebo vrácení vstupného či platby za zboží nebo službu. Takovémuto zákazníkovi může být zamítnut vstup do fitness i do budoucna.

Za hrubé porušení provozního řádu se považuje jednání vykazující znaky trestného činu či přestupku, například slovní či fyzické napadení jakékoliv osoby, způsobení újmy jiné osobě, krádež nebo jiné jednání, kterým je narušen provoz fitness.

27. Provozovatel je oprávněn v případě porušení provozního řádu vést evidenci zákazníků, kteří provozní řád porušili a v budoucnu jim zamítnout vstup do fitness.